کابل های کامپیوتری

07

کابلهای کامپیوتری

JE-LiYCY , JE-Y(st)Y , J-2Y(st)Y , LiY-TPC-Y , Li-2YCY , LiYCY-CY , LiFYCY
کابل های کامپیوتری جهت انتقال داده در شبکه ،کامپیوتر ها و پرینتر ها کاربرد دارند و جهت نصب در محیط های مرطوب و خشک مناسب می باشند.

درباره ما

09124896434

کابلهای کامپیوتری

JE-LiYCY , JE-Y(st)Y , J-2Y(st)Y , LiY-TPC-Y , Li-2YCY , LiYCY-CY , LiFYCY

کاربرد ها

کابل های کامپیوتری جهت انتقال داده در شبکه ،کامپیوتر ها و پرینتر ها کاربرد دارند و جهت نصب در محیط های مرطوب و خشک مناسب می باشند.