برخی از مشتریان این شرکت

  • کابل ابزار دقیق, کابل فشار قوی ,کابل خودنگهدار ,کابل البرز, کابل فشار ضعیف ,کابل فشار متوسط
  • کابل ابزار دقیق, کابل فشار قوی ,کابل خودنگهدار ,کابل البرز, کابل فشار ضعیف ,کابل فشار متوسط
  • کابل ابزار دقیق, کابل فشار قوی ,کابل خودنگهدار ,کابل البرز, کابل فشار ضعیف ,کابل فشار متوسط

تلفن :02133998340/1